Regulamin PDF Drukuj Email

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO
www.gabinetzwierzen.pl

 

I. Wstęp

Regulamin niniejszy określa zasady działania Portalu internetowego www.gabinetzwierzen.pl, na rzecz Użytkowników, polegający na umożliwieniu Użytkownikom dobrowolnego dokonywania wpisów na stronach Forum Portalu w celach terapeutycznych, w celu wymiany informacji, komentarzy i opinii związanych z profilaktyką zdrowia psychicznego.
Regulamin określa również prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu prowadzącego i zarządzającego Portalem.

II. Zasady ogólne

Użytkownicy rejestrujący się w Portalu gabinetzwierzen.pl akceptują warunki niniejszego Regulaminu.
Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje warunków Regulaminu, nie będzie mógł korzystać z Portalu gabinetzwierzen.pl, ani nie będzie mógł zgłaszać jakichkolwiek roszczeń pod adresem tego portalu.


1. Pojęcia

1.1. gabinetzwierzen.pl - należy przez to rozumieć Portal społecznościowy, którego właścicielem jest Firma „Gabinet Zwierzeń”, mająca swoją siedzibę we Wrocławiu, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 206030, NIP:898-101-75-52, Regon 930958275.
1.2. Nazwa Portalu, wygląd graficzny, koncepcja Portalu, logo oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.
1.3. Na portalu obowiązują zasady NETYKIETY.
1.4. Administrator - należy przez to rozumieć osobę upoważnioną przez Firmę „Gabinet Zwierzeń”, właściciela Portalu gabinetzwierzen.pl do działań opisanych w Regulaminie.
1.5. Użytkownik - należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną , która jest właścicielem konta.
1.6. Moderator - należy przez to rozumieć osobę posiadająca możliwość usuwania wiadomości lub przenoszenia komentarzy zarówno do innych działów jak i do kosza, w przypadku stwierdzenia iż dany komentarz obniża ogólny poziom portalu lub został napisany w sposób niezrozumiały dla pozostałych użytkowników (liczne błędy ortograficzne, slangi, itp.)
1.7. Konto - należy przez to rozumieć login i hasło, które umożliwia korzystanie z portalu gabinetzwierzen.pl
1.8. Avatar - wirtualny reprezentant społeczności przedstawiony w postaci niewielkiej grafiki rastrowej.

Dostęp do własnego konta Użytkownik uzyskuje po dokonaniu rejestracji.

2. Rejestracja

2.1. Osoba rejestrująca się w portalu ma obowiązek podania prawdziwych danych.
2.2. Użytkownik musi posiadać własne konto e-mail, które jest niezbędne do procesu rejestracji użytkownika w celu jego uaktywnienia .
2.3. Każdy użytkownik ma prawo wyłącznie do jednego konta. Stwierdzenie zarejestrowanych większej ilości kont jednego użytkownika może skutkować ich zablokowaniem do czasu wyjaśnienia.
2.4. Dokonując rejestracji na Portalu gabinetzwierzen.pl, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie treści informacyjnych, informacji handlowych, promocyjnych i marketingowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.144poz.1204)
2.5. Zarejestrowany Użytkownik wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora na potrzeby Portalu gabinetzwierzen.pl
2.6. Wynikiem procesu rejestracji jest założenie własnego Konta.

3. Konto

3.1. Użytkownik po założeniu Konta będzie miał możliwość zamiany hasła oraz zamieszczenia własnego avatara.
3.2. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania danych dostępowych do swojego Konta.
3.3. Administrator Portalu gabinetzwierzen.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobom trzecim.
3.4. Konto użytkownika, na którym nie ma ruchu przez okres 2 miesięcy może ulec skasowaniu wraz z zawartością. Administrator nie ma obowiązku powiadamiania Użytkownika o tym fakcie.
3.5. Poprzez ruch na Koncie, Administrator rozumie zalogowanie się Użytkownika na swoim Koncie przynajmniej raz w ciągu 90 dni od daty ostatniego logowania.

III. Ograniczenia i odpowiedzialność

1. Administrator ma prawo zablokować konto w przypadku łamania zasad opisanych w niniejszym Regulaminie.
2. Administrator Portalu gabinetzwierzen.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikacje jakichkolwiek materiałów wystawionych przez Użytkownika.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika , który łamie którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu, a w szczególności wykorzystuje Portal do rozsyłania wiadomości spam, używania słów powszechnie uznawanych za niecenzuralne, stosowania reklam konkurencyjnych portali oraz jakichkolwiek reklam bez zgody właściciela Portalu gabinetzwierzen.pl.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla niniejszego Portalu.
5. Administrator zastrzega sobie prawo usuwania, modyfikacji lub redagowania wypowiedzi.

Wypowiedż nie może zawierać:
-informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami,
-obrażających uczucia religijne,
-zawierać danych osobowych lub teleadresowych,
-zawierać odnośników do innych podobnych portali,
-zachęcania do stosowania substancji oraz praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niedopuszczonych do ogólnego stosowania w UE,
-materiałów przedstawiających szeroko pojęta pornografię,
-zawierać pomówień w stosunku do osób trzecich,

6. gabinetzwierzen.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi Użytkowników.
7. Użytkownik nie ma prawa świadomie wywoływać dyskusji obraźliwych, dotyczących pośrednio lub bezpośrednio osoby trzecie, organizacje, czy innych użytkowników forum.
8. gabinetzwierzen.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Użytkownika podczas korzystania z Portalu.
9. Portal gabinetzwierzen.pl może zawierać reklamy umieszczone tylko przez Administratora.
10. Prezentowane w Portalu gabinetzwierzen.pl poglądy, opinie i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów, nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.
11. Zamieszczania materiałów chronionych prawami autorskimi.
12. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników na stronach Portalu Gabinetzwierzen.pl, komentarzy, które przyczyniają się do łamania praw autorskich. (Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r)
13. Zamieszczania odpowiedzi jeden po drugim z małymi załącznikami – wszystkie pliki winny być spakowane i dołączone do jednej wiadomości.
14. Publicznego komentowania decyzji podjętych przez moderatora jak również usuwania informacji moderatorskich w postach.
15. Zabrania się umieszczania avatarów o treściach naruszających prawo, mogących urazić uczucia religijne lub osób trzecich, przedstawiających nagość i brutalność.

IV. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki umieszczenia informacji na Portalu gabinetzwierzen.pl
2. Decyzje członków administracji są niepodważalne.
3. Regulamin może być w każdym momencie jednostronnie zmieniony przez Gabinetzwierzen.pl w całości lub części i obowiązywać będzie w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej Portalu.
4. O wszystkich problemach nie ujętych niniejszym regulaminem decydujący i niepodważalny głos posiada administracja forum.
5. W razie naruszenia prawa sprawa może zostac skierowana do odpowiednich organów porządkowych.
6. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

 

 

Reklama